پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

تنهایی

    دلـــــــــم میگــیرهوقـــتـی مـــیدونمدر دنـــیای بــــه این بــــزرگیهیچ دلـی نیســت کــه بـــرای مـن تنـــگ بشه...   و... همه ی نیمکت های پارک دونفره اند   مهم نیست، عادت کرده ام تنها روی چمن مینشینم..       تنهــا بودن ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 34 بازدید