زندگی چه می گوید؟!

امروز صبح که از خواب بیدار شدم

ازخودم پرسیدم:"زندگی چه می گوید؟"

جواب را در اتاقم پیدا کردم...

پنکه گفت:"خونسرد باش!"

سقف گفت:"اهداف بلند داشته باش!"

پنجره گفت:"دنیا را بنگر!"

ساعت گفت:"هر ثانیه با ارزش است!"

آیینه گفت:"قبل از هرکاری،به بازتاب آن بیندیش!"

تقویم گفت:"به روز باش!"

در گفت:"در راه هدف هایت،سختی ها را هل بده و کنار بزن!"

زمین گفت:"با فروتنی نیایش کن!"

/ 0 نظر / 6 بازدید