پرواز کن آنگونه که می خواهی وگرنه پروازت می دهند آنگونه که می خواهند...

 

دلتنگ  شدن حس نبودن کسی است
که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند...

 

مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها

دل از اینجاست که تنهاست نه از فاصله ها

گرچه دیگر همه جا پر ز جدایی شده است

مشکل از سردی دلهاست نه از فاصله ها

 

/ 1 نظر / 6 بازدید