سفر اسمانی

سلام دوستای عزیز.خوبین خوشین؟ ...راستش مدتی که من نبودم سفر حج بودم شرمنده نتونستم جواب محبت هاتونو به موقع بدم.بازم از لطف همه تون ممنونم.اینم یه اپ ویژه برا دوستای عزیزم.تواین شباماروهم دعاکنید.قلب

 

 

 

 

 

خدایا

سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

تا هرچه را که تو دیر می خواهی زود نخواهم

وهرچه را که تو زود می خواهی دیر نخواهم


  
    
  
  

پیش از اینها فکر میکردم خداخانه ای دارد میان ابرهامثل قصر پادشاه قصه هاخشتی از الماس وخشتی از طلاپایه های برجش از عاج وبلوربر سر تختی نشسته با غرورماه برق کوچکی از تاج اوهر ستاره پولکی از تاج اواطلس پیراهن او آسماننقش روی دامن او کهکشانرعد و برق شب صدای خنده اشسیل و طوفان نعره توفنده اشدکمه پیراهن او آفتاببرق تیغ و خنجر او ماهتابهیچکس از جای او آگاه نیستهیچکس را در حضورش راه نیستپیش از اینها خاطرم دلگیر بوداز خدا در ذهنم این تصویر بودآن خدا بی رحم بود و خشمگینخانه اش در آسمان دور از زمینبود اما در میان ما نبودمهربان و ساده وزیبا نبوددر دل او دوستی جایی نداشتمهربانی هیچ معنایی نداشتهر چه می پرسیدم از خود از خدااز زمین، از آسمان،از ابرهازود می گفتند این کار خداستپرس و جو از کار او کاری خطاستآب اگر خوردی ، عذابش آتش استهر چه می پرسی ،جوابش آتش استتا ببندی چشم ، کورت می کندتا شدی نزدیک ،دورت می کندکج گشودی دست، سنگت می کندکج نهادی پای، لنگت می کندتا خطا کردی عذابت می کنددر میان آتش آبت می کندبا همین قصه دلم مشغول بودخوابهایم پر ز دیو و غول بودنیت من در نماز و در دعاترس بود و وحشت از خشم خداهر چه می کردم همه از ترس بودمثل از بر کردن یک درس بودمثل تمرین حساب و هندسهمثل تنبیه مدیر مدرسهمثل صرف فعل ماضی سخت بودمثل تکلیف ریاضی سخت بود*****تا که یکشب دست در دست پدرراه افتادم به قصد یک سفردر میان راه در یک روستاخانه ای دیدیم خوب و آشنازود پرسیدم پدر اینجا کجاستگفت اینجا خانه خوب خداست!گفت اینجا می شود یک لحظه ماندگوشه ای خلوت نمازی ساده خواندبا وضویی دست ورویی تازه کردبا دل خود گفتگویی تازه کردگفتمش پس آن خدای خشمگینخانه اش اینجاست اینجا در زمین؟گفت آری خانه او بی ریاستفرش هایش از گلیم و بوریاستمهربان وساده وبی کینه استمثل نوری در دل آیینه استمی توان با این خدا پرواز کردسفره دل را برایش باز کردمی شود درباره گل حرف زدصاف و ساده مثل بلبل حرف زدچکه چکه مثل باران حرف زدبا دو قطره از هزاران حرف زدمی توان با او صمیمی حرف زدمثل یاران قدیمی حرف زدمیتوان مثل علف ها حرف زدبا زبان بی الفبا حرف زدمیتوان درباره هر چیز گفتمی شود شعری خیال انگیز گفت....*****تازه فهمیدم خدایم این خداستاین خدای مهربان و آشناستدوستی از من به من نزدیک تراز رگ گردن به من نزدیک تر….

قیصر امین پور

 

 

 

 

 

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور ...

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان!

آدمی به خودی خود نمی افتد...

اگر بیفتد از همان سمتی می افتد که به خدا تکیه نکرده است...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید